CÔNG BÁO UBND TỈNH BÌNH THUẬN
 
New Page 1
 Trang chủ
 Giới thiệu chung
 Tra cứu văn bản
 Văn bản QPPL
 Tỉnh Bình Thuận
 Thành phố Phan Thiết
 Thị xã La Gi
 Huyện Hàm Thuận Nam
 Huyện Hàm Thuận Bắc
 Huyện Hàm Tân
 Huyện Bắc Bình
 Huyện Tuy Phong
 Huyện Đức Linh
 Huyện Tánh Linh
 Huyện đảo Phú Quý
 Trung tâm Công báo
 Văn bản cá biệt
 Đặt báo trực tuyến
 Liên hệ
.::Văn bản::.

.::Liên kết website::.
.::Lượt truy cập::.

1522619

.::Hỗ trợ trực tuyến::.


Quản trị web Công báo


ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THỊ XÃ LA GI                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

    Số: 06/QĐ-UBND                                   La Gi, ngày 20 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành Quỹ nhân đạo

 


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LA GI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-UBBT ngày 18/9/1995 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc cho phép lập Quỹ nhân đạo;

Căn cứ hướng dẫn số 62/TC-HCSN ngày 19/12/1995 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-UBBT ngày 18/9/1995 của UBND Bình Thuận về việc cho phép lập Quỹ nhân đạo;

Căn cứ quyết định số 484 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Chủ tịch UBND thị xã La Gi về việc cho phép thành lập Quỹ nhân đạo thị xã;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thị xã La Gi,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và điều hành Quỹ nhân đạo thị xã.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Trưởng Ban vận động xây dựng và điều hành Quỹ nhân đạo thị xã triển khai thực hiện đúng những quy định trong Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng Ban vận động xây dựng và điều hành Quỹ nhân đạo thị xã, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                           CHỦ TỊCH

 

                                                                                         Bùi Văn MạnhỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THỊ XÃ LA GI                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

 


QUY CHẾ

Quản lý, điều hành Quỹ nhân đạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND

ngày 20 tháng 4 năm 2007 của UBND thị xã La Gi)

 


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Quỹ nhân đạo trên địa bàn thị xã La Gi, thực hiện theo tinh thần Quyết định số 1422/QĐ-UBBT ngày 18 tháng 9 năm 1995 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc cho phép lập Quỹ nhân đạo và Hướng dẫn số 1362/TC-HCSN ngày 19 tháng 12 năm 1995 của Sở Tài Chính tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Quyết định số 1422/QĐ-UBBT.

 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, theo nguyên tắc tự tạo vốn, trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích hỗ trợ cho các hoạt động nhân đạo.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình.

Trụ sở làm việc của Quỹ nhân đạo là cơ quan Thường trực Hội Chữ thập đỏ thị xã La Gi.

 

Chương II

NGUỒN THU VÀ QUẢN LÝ QUỸ

 

Điều 3. Quỹ có các nguồn thu

Tiền và tài sản do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp tự nguyện và tài trợ cho Quỹ phù hợp với các quy định của pháp luật.

Thu lãi từ các tiền gửi, các khoản thu hợp pháp khác.

 

Điều 4. Quản lý sử dụng Quỹ

1. Quỹ được sử dụng vào các mục đích sau:

- Cứu trợ đột xuất những trường hợp thật sự khó khăn, rủi ro do bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn gây ra;

- Bảo trợ về bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, gia đình chính sách khó khăn không thuộc diện cơ quan Nhà nước bảo trợ;

- Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho một số đối tượng, nhất là gia đình chính sách, gia đình khó khăn về kinh tế;

- Tặng phẩm cho những người hiến máu nhân đạo;

- Phối hợp với các ngành chức năng chăm lo sức khỏe của một số trẻ mồ côi, người khuyết tật, mù lòa và giúp đỡ các em học sinh nghèo học giỏi;

- Tài trợ theo sự ủy quyền của các tổ chức, cá nhân và thực hiện các dự án có địa chỉ theo quy định của pháp luật.

2. Chi cho hoạt động quản lý không vượt  quá 5% tổng số thu của Quỹ trong năm, gồm các khoản chi:

- Chi mua sắm tài sản phục vụ cho hoạt động Ban vận động xây dựng và điều hành Quỹ;

- Chi văn phòng phẩm;

- Các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động Quỹ.

 

Điều 5. Hoạt động quản lý Quỹ

Việc sử dụng quỹ do Trưởng Ban vận động xây dựng và điều hành Quỹ quyết định trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ hoạt động đã được thông qua Ban vận động xây dựng và điều hành Quỹ. Không được sử dụng quỹ vào các hoạt động khác không phù hợp với tôn chỉ mục đích của Quỹ.

 

Điều 6. Trách nhiệm đối với quỹ trong công tác kế toán và quản lý tài chính

Trong hoạt động Quỹ phải đảm bảo nguyên tắc tài chính kế toán sau:

- Tổ chức công tác kế toán - thống kê theo đúng quy định của Nhà nước;

- Chấp hành các chế độ, quy định về hóa đơn, chứng từ kế toán;

- Mở sổ theo dõi và thống kê đầy đủ danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ đóng góp vào quỹ, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ phát sinh;

- Lập và gửi đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính, quyết toán thu chi hàng năm cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã và cung cấp các thông tin cần thiết cho cơ quan quản lý Nhà nước khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

 

Điều 7. Phụ trách kế toán thủ quỹ của Quỹ

Người được giao trách nhiệm kế toán có nhiệm vụ giúp cho Trưởng, Phó Ban vận động xây dựng và điều hành Quỹ tổ chức, thực hiện đúng các nguyên tắc công tác kế toán, thống kê của Quỹ.

 

 

 

 

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 8. Trưởng Ban vận động xây dựng và điều hành Quỹ nhân đạo thị xã chịu trách nhiệm triển khai Quy chế này đến từng thành viên trong Ban quản lý và điều hành Quỹ và tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Điều 9. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế, nếu có điều gì chưa phù hợp, Trưởng Ban vận động xây dựng và điều hành Quỹ báo cáo UBND thị xã xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                    CHỦ TỊCH

 

                                                                               Bùi Văn Mạnh


CÁC VĂN BẢN KHÁC

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận.
Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thị xã La Gi về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Nghị quyết về đề án thành lập thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.
Nghị quyết về việc thông qua đề án điều chỉnh đường ranh giới các thôn để thành lập 02 thôn mới và phân vạch địa giới hành chính xã Tân Thắng để chia tách, thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2007 – 2010.
Quyết định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường như đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Phú Quý.
Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (Tiếp theo Công báo số 42)
Quyết định về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Quyết định về phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2010 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2010 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa NS các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010

Bản quyền thuộc về UBND tỉnh

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công báo  tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và lập trình bởi Cục Thống kê Bình Thuận