CÔNG BÁO UBND TỈNH BÌNH THUẬN
 
New Page 1
 Trang chủ
 Giới thiệu chung
 Tra cứu văn bản
 Văn bản QPPL
 Tỉnh Bình Thuận
 Thành phố Phan Thiết
 Thị xã La Gi
 Huyện Hàm Thuận Nam
 Huyện Hàm Thuận Bắc
 Huyện Hàm Tân
 Huyện Bắc Bình
 Huyện Tuy Phong
 Huyện Đức Linh
 Huyện Tánh Linh
 Huyện đảo Phú Quý
 Trung tâm Công báo
 Văn bản cá biệt
 Đặt báo trực tuyến
 Liên hệ
.::Văn bản::.

.::Liên kết website::.
.::Lượt truy cập::.

1522616

.::Hỗ trợ trực tuyến::.


Quản trị web Công báo


ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN PHÚ Q                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 10/2007/QĐ-UBND                       Phú Quý, ngày 25 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường như đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Phú Quý

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp, quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quý,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân công, phân cấp quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường như đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Phú Quý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trưởng Phòng Kinh tế, Chủ tịch UBND các xã, thủ trưởng các cơ quan liên quan, các đơn vị và hộ gia đình, cá nhân có hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường căn cứ Quyết định thi hành./.

                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                     CHỦ TỊCH

 

                                                                                                 Huỳnh Văn HưngỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN PHÚ Q                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

 


 

QUY ĐỊNH

Về phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường như đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Phú Quý

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND

ngày 25/5/2007 của UBND huyện Phú Quý)

 


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Quy định này nhằm cụ thể hóa việc phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường: đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Phú Quý theo quy định của UBND tỉnh Bình Thuận, ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007.

Điều 2. Nghiêm cấm hộ gia đình, cá nhân tự ý bóc bỏ đất, đá, cát, sỏi để hạ độ cao cải tạo, đất sản xuất nông nghiệp của mình dưới bất cứ hình thức nào. Mọi hoạt động khoáng sản và khai thác tài nguyên khoáng sản: đất, cát, sỏi bồi nền, san lấp công trình đều phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Khi được UBND huyện cấp phép khai thác tài nguyên thông thường: đất, cát, sỏi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho tận thu đất, đá thừa trong thi công các công trình Nhà nước, các công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các tổ chức và cá nhân thì người được cấp phép phải chấp hành thực hiện nghiêm quy định hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật và nộp tiền bán công sản và các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, người được trúng thầu khai thác đất, đá, cát, sỏi trong các vùng quy hoạch để cung ứng đất, cát, sỏi này cho các công trình Nhà nước, công trình nhà ở nhân dân phải thực hiện đúng giá bán theo quy định của UBND huyện Phú Quý.

 

Chương II

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN

VÀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN, VẬT LIỆU

XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG

 

Điều 3. Trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường

Giúp cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản tại địa bàn huyện Phú Quý theo quy định của pháp luật về khoáng sản và theo quy định của UBND tỉnh Bình Thuận về phân công, phân cấp, quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 và nội dung của Quy định này.

Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã lập quy hoạch, kế hoạch hàng năm các vùng đất cho khai thác tài nguyên khoáng sản thông thường: đất, cát, sỏi trên địa bàn huyện Phú Quý để trình cho UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở để UBND huyện cấp phép khai thác.

Phối hợp với BQL dự án huyện hoặc với UBND xã để quản lý và tham mưu  cho UBND huyện giải quyết số lượng đất, đá, cát, sỏi thừa trong quá trình thi công san ủi mặt bằng của các công trình Nhà nước, các công trình kinh doanh, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Phú Quý.

Tham mưu cho UBND huyện cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và quyết định việc thu hồi giấy phép đối với những người vi phạm các quy định của Nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản đất, đá, cát, sỏi theo nội dung giấy phép được cấp.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã tuyên truyền Luật Khoáng sản, các quy định của Chính phủ, quy định của UBND tỉnh về phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và nội dung của Quy định này. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm của BQL dự án huyện

Quá trình quản lý việc thi công các công trình được giao cho BQL dự án huyện mà trong dự án thể hiện có đất, đá, cát, sỏi thừa hoặc khi phát hiện có đất, đá, cát, sỏi thừa cần phải khai thác để tạo mặt bằng xây dựng, BQL dự án có trách nhiệm báo cáo cho UBND huyện; đồng thời, gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu cho UBND huyện giải quyết.

Khi chưa có ý kiến giải quyết của UBND huyện, đơn vị thi công không được tự ý vận chuyển số đất, đá, thừa này ra khỏi công trình để trao đổi mua bán trên địa bàn huyện.

Điều 5. Trách nhiệm của Thanh tra Nhà nước và Đội kiểm tra tài nguyên của huyện

Chủ trì và phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan, UBND các xã đề ra kế hoạch thực hiện việc kiểm tra định kỳ ở địa bàn về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản. Kịp thời ngăn chặn, xử lý hoặc tham mưu cho UBND huyện xử lý các đối tượng vi phạm.

Điều 6. Trách nhiệm của UBND các xã

Tăng cường trách nhiệm quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trong phạm vi địa giới của xã. Trong phạm vi địa bàn của mình, nếu để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép trong khu vực khoáng sản chưa được khai thác hoặc hoạt động khai thác tài nguyên vật liệu xây dựng thông thường: đất, đá, (đá huyền nham, đá quánh, đá gạo...), cát, sỏi trái phép mà không có các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời thì Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Khi được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch các vùng khai thác tài nguyên khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của huyện và được UBND huyện giao cho UBND xã quản lý việc khai thác tài nguyên thì UBND xã phải có trách nhiệm hiệp thương với người đang sử dụng đất để thỏa thuận việc tạm thời giao đất, chi phí ngừng sản xuất, bồi thường thiệt hại cây cối hoa màu trên đất để quản lý và tổ chức đấu thầu để chọn nhà thầu trình UBND huyện cấp phép khai thác và quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên khoáng sản thông thường của người được cấp phép đúng theo nội dung cho phép của UBND huyện.

Điều 7. Trách nhiệm của người được cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường: đất, đá, cát, sỏi

Phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về tài nguyên khoáng sản; phải có biện pháp bảo vệ môi trường, an toàn lao động, bồi thường thiệt hại do hoạt động khoáng sản gây ra; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước theo quy định và nội dung của Quy định này khi UBND huyện cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản thông thường.

Chỉ được khai thác tài nguyên khoáng sản thông thường trong phạm vi ranh giới khu đất được quy hoạch, đúng khối lượng, thời gian theo nội dung được ghi trong giấy phép của UBND huyện Phú Quý. Khi chấm dứt hoạt động khai thác, phải san lấp mặt bằng để trả lại đất cho người sử dụng đưa vào sản xuất, trồng cây.

Về lâu dài, UBND huyện khuyến khích các tổ chức, đơn vị kinh doanh vận chuyển đất, cát, sỏi từ đất liền ra đảo để cung ứng đất bồi nền cho các công trình xây dựng của Nhà nước và nhân dân nhằm hạn chế việc khai thác tài nguyên khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường tại địa phương để bảo vệ cảnh quan môi trường, chống sói mòn, sạt lở đất tại huyện Phú Quý.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 8. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp cho UBND huyện tổ chức hội nghị để quán triệt phổ biến Quy định về phân công, phân cấp bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007) và nội dung của Quy định này đến các cơ quan, đơn vị và UBND      các xã để biết và tổ chức thực hiện.

Giúp cho UBND huyện theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nội dung Quy định này của các ngành, các cấp, UBND các xã. Tổng hợp tình hình cho UBND huyện báo cáo cho UBND tỉnh quá trình thực hiện nội dung nói trên theo quy định.

Điều 9. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã và các tổ chức, cá nhân có hoạt động khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này. Đồng thời, thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, Nghị định số 160/2005/NĐ-CP của Chính phủ, quy định của UBND tỉnh Bình Thuận về phân công, phân cấp quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, nội dung nào trong Quy định này chưa phù hợp cần phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp trình UBND huyện xem xét, giải quyết./.

                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                           CHỦ TỊCH

 

                                                                                     Huỳnh Văn Hưng

 

 


CÁC VĂN BẢN KHÁC

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận.
Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thị xã La Gi về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Nghị quyết về đề án thành lập thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.
Nghị quyết về việc thông qua đề án điều chỉnh đường ranh giới các thôn để thành lập 02 thôn mới và phân vạch địa giới hành chính xã Tân Thắng để chia tách, thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2007 – 2010.
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành Quỹ nhân đạo.
Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (Tiếp theo Công báo số 42)
Quyết định về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Quyết định về phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2010 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2010 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa NS các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010

Bản quyền thuộc về UBND tỉnh

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công báo  tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và lập trình bởi Cục Thống kê Bình Thuận