CÔNG BÁO UBND TỈNH BÌNH THUẬN
 
New Page 1
 Trang chủ
 Giới thiệu chung
 Tra cứu văn bản
 Văn bản QPPL
 Tỉnh Bình Thuận
 Thành phố Phan Thiết
 Thị xã La Gi
 Huyện Hàm Thuận Nam
 Huyện Hàm Thuận Bắc
 Huyện Hàm Tân
 Huyện Bắc Bình
 Huyện Tuy Phong
 Huyện Đức Linh
 Huyện Tánh Linh
 Huyện đảo Phú Quý
 Trung tâm Công báo
 Văn bản cá biệt
 Đặt báo trực tuyến
 Liên hệ
.::Văn bản::.

.::Liên kết website::.
.::Lượt truy cập::.

1522610

.::Hỗ trợ trực tuyến::.


Quản trị web Công báo


ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN PHÚ Q                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

 

Số: 09/2007/QĐ-UBND                         Phú Quý, ngày 03 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích

và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2007 – 2010

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 13/2003/QĐ-UBBT ngày 01/3/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận về Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa X) về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển tư nhân đến năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND ngày 26/12/2006 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ năm 2007;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Phú Quý đến năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã căn cứ Quyết định thi hành./.

                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                          CHỦ TỊCH

 

                                                                                       Huỳnh Văn Hưng

 ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN PHÚ Q                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

 


KẾ HOẠCH

Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện

phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2007 – 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND

ngày 03/5/2007 của UBND huyện Phú Quý)

 

Căn cứ Quyết định số 13/2003/QĐ-UBBT ngày 01/3/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận về Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa X) về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân đến năm 2010.

UBND huyện Phú Quý xây dựng kế hoạch tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn huyện Phú Quý với một số nội dung cụ thể sau:

 

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU CHỦ YẾU

1. Định hướng phát triển:

- Tiếp tục tuyên truyền cho các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí kinh tế tư nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà;

- Tuyên truyền, quảng bá các chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế vào đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quý;

- Từng bước xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, tạo môi trường đầu tư thông thoáng để phát triển kinh tế tư nhân một cách bền vững và lâu dài.

2. Một số định hướng phát triển cho một số ngành trong thời gian tới:

- Chế biến hải sản:

Đẩy mạnh hơn nữa phát triển công nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu, cần tập trung phát triển mạnh về quy mô, công nghiệp chế biến hải sản. Khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân mở rộng đầu tư chế biến một số mặt hàng hải sản có lợi thế, các ngành nghề hiện nay chưa phát triển như chế biến cá hồng xuất khẩu (phi lê); đầu tư hệ thống kho lạnh phục vụ bảo quản nguyên liệu hải sản cho chế biến tại chỗ và cung ứng cho thị trường trong tỉnh, cả nước và xuất khẩu ra các thị trường ngoài nước. Xây dựng thương hiệu hàng hóa đối với những mặt hàng hải sản đặc thù riêng của Đảo, củng cố lại hiệp hội chế biến hải sản theo hướng là chi hội trực thuộc Hiệp hội Chế biến hải sản của tỉnh;

- Giao thông vận tải:

Củng cố lại đội tàu vận tải hiện có, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đội tàu hoạt động ổn định, làm ăn có hiệu quả. Khuyến khích, kêu gọi đầu tư tàu cao tốc, đảm bảo phục vụ đi lại của hành khách ngày một tốt hơn nhằm thu hút khách từ đất ra Đảo đầu tư và tham quan du lịch; Nhà nước đang tiếp tục đầu tư cảng Phú Quý giai đoạn 2 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tàu ra vào cảng được an toàn. Đẩy nhanh tiến độ thi công đường liên xã, duy tu sửa chữa hệ thống đường bộ kịp thời; tăng cường kiểm tra xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm an toàn giao thông trên đường biển và đường bộ;

- Thương mại và dịch vụ:

Đẩy mạnh phát triển du lịch một cách nhanh, bền vững, đạt hiệu quả về mặt kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với an ninh - quốc phòng, trật tự xã hội; có chính sách, cơ chế thông thoáng thu hút mạnh đầu tư thành phần kinh tế tư nhân trong và ngoài nước. Tập trung đầu tư phát triển các cơ sở hạ tầng du lịch có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu đến năm 2010 cơ bản có khả năng đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch tại địa phương. Khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân đầu tư phát triển du lịch tại địa phương. Khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân đầu tư phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và lặn biển, đầu tư phát triển tàu cao tốc, nhà nghỉ, khách sạn, hàng thủ công mỹ nghệ...

Hoàn thành quy hoạch các khu chức năng, kêu gọi các thành phần kinh tế tư nhân vào đầu tư xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ; hoàn thành đầu tư xây dựng chợ huyện đi vào hoạt động có hiệu quả. Khuyến khích mở rộng các loại hình dịch vụ thương mại trong nhân dân phục vụ tiêu dùng xã hội; phát triển mạng lưới xăng dầu trên đảo; tiếp tục đầu tư các loại tàu dịch vụ hậu cần nghề cá đủ sức cung ứng các dịch vụ: nhiên liệu, nước đá, lương thực, thực phẩm... cho các phương tiện khai thác xa bờ và bao tiêu, bảo quản chế biến đạt 90% hải sản đánh bắt trên biển;

- Tài chính, tín dụng:

Nâng cao hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp huyện, Ngân hàng chính sách xã hội, kêu gọi các ngân hàng trong nước mở chi nhánh ngân hàng tại Phú Quý để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo huy động ngày càng cao vốn nhàn rỗi trong thành phần kinh tế tư nhân và trong nhân dân để phục vụ cho các dự án đầu tư phát triển ở các ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn và các lĩnh vực ưu tiên phát triển.

3. Mục tiêu chủ yếu:

Phát triển kinh tế chung của toàn huyện, huy động và khai thác một phần tiềm năng khá lớn về vốn, sức lao động, trí tuệ, kinh nghiệm, khả năng kinh doanh, các nguồn lực xã hội vào sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kêu gọi, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư vào địa phương nhằm phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ cụ thể:

Khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, không hạn chế về quy mô, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân không ngừng nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, đầu tư ngày càng nhiều và khu vực sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực nhằm tạo ra nhiều sản phẩm lợi thế và tạo được cảnh quang bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân mở rộng ngành nghề kinh doanh nhất là các lĩnh vực, ngành nghề mà kinh tế tư nhân có nhiều lợi thế như nuôi trồng, chế biến hải sản, dịch vụ du lịch... Hướng dẫn các hộ kinh doanh thương mại đi dần vào hoạt động kinh doanh văn minh, hướng dẫn các hộ chế biến hải sản đăng ký thương hiệu Mực ghim Phú Quý. Nhà nước tôn trọng và phát huy quyền tự do kinh doanh theo pháp luật của kinh tế tư nhân, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tạo điều kiện để tăng thêm số lượng doanh nghiệp mới, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao trình độ khoa học công nghệ,  trình độ quản lý để không ngừng tăng  năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh, khuyến khích thành lập các hiệp hội chế biến hải sản, hiệp hội  nuôi trồng hải sản,...

Tạo môi trường thuận lợi về pháp lý và tâm lý xã hội để các thành phần kinh tế tư nhân phát triển rộng rãi trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, không hạn chế về quy mô, nhất là những lĩnh vực ưu tiên của địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tích cực xây dựng và tạo điều kiện để các đoàn thể phát huy tốt vai trò của mình trong doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân.

2. Giải pháp thực hiện:

Nhằm tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Phú Quý giai đoạn 2007 - 2010, cần tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

- Tiếp tục cải cách hành chính Nhà nước; các cơ quan, ban, ngành, chính quyền các cấp bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực hoạt động của bộ phận “Một cửa” để thực hiện quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể. Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi về thể chế và tâm lý xã hội cho kinh tế tư nhân phát triển; cần xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước, có những quy định cụ thể vừa tạo thuận lợi, vừa quản lý chặt chẽ trong đăng ký kinh doanh và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp tư nhân;

- Công bố quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, khu dịch vụ... ưu tiên các doanh nghiệp chế biến hải sản vào đầu tư tại cụm công nghiệp, các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch vào đầu tư tại các điểm quy hoạch khu dịch vụ như: phía Tây Mộ Thầy, phía Bắc đường ra Gành Hang...;

- Quảng bá và vận dụng thực hiện tốt các quy chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện. Đề nghị Trung ương và UBND tỉnh thực hiện tốt chính sách đầu tư các đề án theo Quyết định số 14/2002/QĐ-TTg ngày 15/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Khu kinh tế đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận”, Quyết định số 22/2004/QĐ-UBBT ngày 08/3/2004 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế đảo Phú Quý. Đặc biệt là quảng bá rộng rãi trên mọi thông tin đại chúng Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận nhằm thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn Phú Quý ngày càng nhiều;

- Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu vực quy hoạch sản xuất, xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ trên huyện. Từng bước tổ chức thực hiện các khu quy hoạch đã được phê duyệt, như khu công nghiệp, khu thương mại để thu hút các doanh nghiệp đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh vào những khu vực này. Tổ chức sắp xếp củng cố lại lịch chạy tàu tuyến Phú Quý - Phan Thiết một cách khoa học hợp lý. Làm việc với Cảng vụ Vũng Tàu để các doanh nghiệp được xuất khẩu hàng tại cảng Phú Quý, nhằm giảm chi phí khâu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp xuất khẩu. Tạo mọi điều kiện để dự án điện gió được triển khai thực hiện; đồng thời, tiếp tục đề nghị ngành điện tăng giờ phát điện từ 16h/ngày lên 24h/ngày;

- Tổ chức để các nhà lãnh đạo đối thoại trực tiếp với các nhà doanh nghiệp tháo gỡ những rào cản trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân;

- Thực hiện chính sách tài chính - tín dụng bình đẳng đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tăng cường huy động mọi nguồn vốn tại địa phương và tranh thủ nguồn vốn Trung ương, của tỉnh để tập trung cho vay vào các đối tượng hoạt động, đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực đang khuyến khích phát triển. Khuyến khích ưu đãi về thuế, về vay vốn sản xuất kinh doanh với mức lãi suất ưu đãi tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể mạnh dạn vay vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh;

- Có chính sách trợ giúp việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, phối hợp với các ban, ngành của tỉnh có kế hoạch hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, năng lực kinh doanh cho các chủ doanh nghiệp và trình độ chuyên môn kỹ thuật cho người lao động tại các doanh nghiệp. Bồi dưỡng, giáo dục phát huy tinh thần yêu nước và trách nhiệm trước cộng đồng xã hội, có đạo đức kinh doanh, tôn trọng chữ tín, tự giác chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Lao động về việc ký kết hợp đồng lao động, thực hiện tốt các chế độ tiền lương, tiền công, thời gian làm việc, bảo đảm các điều kiện về an toàn lao động, các quy định về bảo hiểm xã hội, chăm lo đời sống và điều kiện cho người lao động tại doanh nghiệp.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các phòng, ban của UBND huyện và UBND các xã căn cứ các chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ nội dung Kế hoạch chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch theo nội dung trên các phòng, ban và UBND các xã cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất UBND huyện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung đảm bảo sát hợp với tình hình thực tế địa phương và giải quyết kịp thời những phát sinh, vướng mắc./.

                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                           CHỦ TỊCH

 

                                                                                        Huỳnh Văn Hưng


CÁC VĂN BẢN KHÁC

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận.
Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thị xã La Gi về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Nghị quyết về đề án thành lập thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.
Nghị quyết về việc thông qua đề án điều chỉnh đường ranh giới các thôn để thành lập 02 thôn mới và phân vạch địa giới hành chính xã Tân Thắng để chia tách, thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.
Quyết định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường như đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Phú Quý.
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành Quỹ nhân đạo.
Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (Tiếp theo Công báo số 42)
Quyết định về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Quyết định về phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2010 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2010 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa NS các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010

Bản quyền thuộc về UBND tỉnh

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công báo  tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và lập trình bởi Cục Thống kê Bình Thuận