CÔNG BÁO UBND TỈNH BÌNH THUẬN
 
New Page 1
 Trang chủ
 Giới thiệu chung
 Tra cứu văn bản
 Văn bản QPPL
 Tỉnh Bình Thuận
 Thành phố Phan Thiết
 Thị xã La Gi
 Huyện Hàm Thuận Nam
 Huyện Hàm Thuận Bắc
 Huyện Hàm Tân
 Huyện Bắc Bình
 Huyện Tuy Phong
 Huyện Đức Linh
 Huyện Tánh Linh
 Huyện đảo Phú Quý
 Trung tâm Công báo
 Văn bản cá biệt
 Đặt báo trực tuyến
 Liên hệ
.::Văn bản::.

.::Liên kết website::.
.::Lượt truy cập::.

1522617

.::Hỗ trợ trực tuyến::.


Quản trị web Công báo


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN HÀM TÂN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Số: 04/2007/NQ-HĐND                         Hàm Tân, ngày 27 tháng 4 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua đề án điều chỉnh đường ranh giới các thôn để thành lập 02 thôn mới và phân vạch địa giới hành chính xã Tân Thắng để chia tách, thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN

KHÓA IX, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

 

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

 

Căn cứ Chỉ thị số 364/CT-HĐBT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và Nghị định số 119/CP ngày 16/9/1994 của Chính phủ quy định về việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp;

 

Căn cứ Quyết định số 1571/QĐ-TTg ngày 28/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 

Căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Đề án quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đến năm 2020;

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 52/TTr-UBND-NV ngày 25/4/2007 của UBND huyện và Báo cáo thẩm định của Ban Pháp chế HĐND huyện về việc đề nghị thông qua đề án điều chỉnh đường ranh giới các thôn để thành lập 02 thôn mới và phân vạch địa giới hành chính xã Tân Thắng để chia tách, thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân,

 

 

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Nhất trí thông qua tờ trình của UBND huyện Hàm Tân về việc thông qua đề án điều chỉnh đường ranh giới các thôn để thành lập 02 thôn mới và phân vạch địa giới hành chính xã Tân Thắng để chia tách, thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Cụ thể như sau:

 

I. Điều chỉnh đường ranh giới các thôn để thành lập 02 thôn mới:

1. Thành lập thôn Hàm Thắng:

Thôn Hàm Thắng được thành lập trên cơ sở chia tách từ thôn Hiệp Hòa, với những đặc điểm sau:

- Thôn Hiệp Hòa hiện nay có dân số đông đứng thứ nhất của xã, địa bàn khá rộng. Phía Đông giáp thôn Gò Găng và thôn Gò Đồn; phía Tây giáp thôn Bàu Giêng; phía Nam giáp biển Đông; phía Bắc giáp đất Lâm trường Hàm Tân;

- Thôn Hiệp Hòa hiện có 551 hộ/2.466 nhân khẩu, có 1.098 lao động; chia thành 15 tổ tự quản.

Dự kiến chia tách thôn Hiệp Hòa thành 2 thôn - Hiệp Hòa (mới) và Hàm Thắng:

- Thôn Hiệp Hòa (mới): gồm các tổ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 1/2 của tổ 6 và 1/2 tổ 7 - với 274 hộ/1.223 nhân khẩu, 540 lao động;

- Thôn Hàm Thắng (mới): gồm các tổ 1, 2, 3, 4, 5, 1/2 còn lại của tổ 6, 1/2 còn lại tổ 7 và tổ 14 - với 277 hộ/1.243 nhân khẩu, 558 lao động.

2. Thành lập thôn Suối Tứ:

Thôn Suối Tứ được thành lập trên cơ sở tách một số hộ của thôn Bàu Giêng và một số hộ của thôn Thắng Hải; có vị trí là khu dự án 300, 400 ha.

Phía Đông giáp xã Tân Thắng, phía Tây giáp thôn Hà Lãng và thôn Suối Bang, phía Nam giáp thôn Thắng Hải và thôn Bàu Giêng, phía Bắc giáp đất Lâm trường Hàm Tân.

Về dân số:

+ Số hộ cư trú phía Bắc của thôn Thắng Hải sẽ nhập về thôn Suối Tứ, có 85 hộ/323 nhân khẩu;

+ Số hộ cư trú phía Bắc của thôn Bàu Giêng sẽ nhập về thôn Suối Tứ, có 16 hộ/80 nhân khẩu.

Như vậy thôn Suối Tứ ngay sau khi thành lập sẽ có 101 hộ, 403 nhân khẩu.

3. Phân định lại đường ranh giới giữa thôn Hà Lãng và thôn Suối Bang:

Để thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt của một số hộ dân thôn Suối Bang còn lại, sau khi đã bàn giao địa giới cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến sẽ phân định lại đường ranh giới giữa 02 thôn Hà Lãng và Suối Bang như sau:

Đường ranh giới phía Đông của thôn Hà Lãng là Sông Chùa sẽ được nối dài về hướng thượng nguồn con sông cho đến ngã ba Sông Chùa và suối Đu Đủ. Từ  ngã ba này, đường ranh sẽ cắt thẳng về hướng Tây cho đến ranh giới mới giữa 02 tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy sẽ có 38 hộ/175 nhân khẩu của thôn Suối Bang sẽ được chuyển nhập vào thôn Hà Lãng.

 

II. Phân vạch địa giới hành chính, chia tách xã Tân Thắng thành 02 xã: xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải:

A. Xã Tân Thắng (mới)

1. Tên gọi:

Xã Tân Thắng có 07 thôn, gồm 06 thôn như hiện nay là Cô Kiều, Phò Trì, Gò Găng, Gò Đồn, Hồ Lân và Hiệp Hòa và 01 thôn mới Hàm Thắng (được chia tách từ thôn Hiệp Hòa).

2. Vị trí địa lý, diện tích, dân số, lao động của xã Tân Thắng (mới):

a) Vị trí địa lý:

- Phía Đông                : giáp xã Sơn Mỹ và xã Tân Xuân;

- Phía Tây                   : giáp xã Thắng Hải;

- Phía Nam                 : giáp Biển Đông;

- Phía Bắc                   : giáp xã Tân Hà.

b) Diện tích:

- Diện tích tự nhiên               : 11.163 ha.

Trong đó:

+ Đất nông nghiệp                 : 3.219,01 ha;

+ Đất phi nông nghiệp           : 7.827,05 ha;

+ Đất chưa sử dụng                : 116,94 ha.

c) Dân số và lao động

- Tổng dân số là                     : 9.610 khẩu;

- Tổng số hộ là                       : 1.895 hộ;

- Lao động có                        : 4.083 lao động.

B. Xã Thắng Hải

1. Tên gọi:

Xã Thắng Hải sau khi chia tách gồm có 05 thôn: 04 thôn hiện có là Bàu Giêng, Thắng Hải, Hà Lãng, Suối Bang và dự kiến thành lập thôn mới Suối Tứ.

2. Vị trí địa lý, diện tích, dân số, lao động của xã Thắng Hải:

a) Vị trí địa lý:

- Phía Đông                : giáp xã Tân Thắng;

- Phía Tây                   : giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Phía Nam                 : giáp Biển Đông;

- Phía Bắc                   : giáp tỉnh Đồng Nai.

b) Diện tích:

- Diện tích tự nhiên               : 9.898 ha.

Trong đó:

+ Đất nông nghiệp                 : 3.059,54 ha;

+ Đất phi nông nghiệp           : 6.707,26 ha;

+ Đất chưa sử dụng                : 131,2 ha.

c) Dân số và lao động:

- Tổng dân số là                     : 6.062 khẩu;

- Tổng số hộ là                       : 1.281 hộ;

- Lao động có                        : 2.765 lao động.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân khóa IX, kỳ họp bất thường thông qua ngày 27/4/2007 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.

                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

                                                                                             Nguyễn Xuân Nhì


CÁC VĂN BẢN KHÁC

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận.
Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thị xã La Gi về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Nghị quyết về đề án thành lập thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2007 – 2010.
Quyết định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường như đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Phú Quý.
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành Quỹ nhân đạo.
Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (Tiếp theo Công báo số 42)
Quyết định về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Quyết định về phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2010 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2010 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa NS các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010

Bản quyền thuộc về UBND tỉnh

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công báo  tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và lập trình bởi Cục Thống kê Bình Thuận