CÔNG BÁO UBND TỈNH BÌNH THUẬN
 
New Page 1
 Trang chủ
 Giới thiệu chung
 Tra cứu văn bản
 Văn bản QPPL
 Tỉnh Bình Thuận
 Thành phố Phan Thiết
 Thị xã La Gi
 Huyện Hàm Thuận Nam
 Huyện Hàm Thuận Bắc
 Huyện Hàm Tân
 Huyện Bắc Bình
 Huyện Tuy Phong
 Huyện Đức Linh
 Huyện Tánh Linh
 Huyện đảo Phú Quý
 Trung tâm Công báo
 Văn bản cá biệt
 Đặt báo trực tuyến
 Liên hệ
.::Văn bản::.

.::Liên kết website::.
.::Lượt truy cập::.

1522615

.::Hỗ trợ trực tuyến::.


Quản trị web Công báo


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN HÀM TÂN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Số: 03/2007/NQ-HĐND                         Hàm Tân, ngày 27 tháng 4 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

Về đề án thành lập thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân

 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN

KHÓA IX, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị; Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08/3/2002 của Bộ Xây dựng và Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 13/12/2006 của UBND huyện Hàm Tân và Báo cáo thẩm định của Ban Pháp chế HĐND huyện về việc đề nghị thông qua đề án thành lập thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

I. Nhất trí nội dung Tờ trình của UBND huyện Hàm Tân về việc thông qua đề án thành lập thị trấn Tân Nghĩa.

1. Vị trí địa lý:

Tân Nghĩa là xã thuộc trung tâm huyện lỵ huyện Hàm Tân, có 08 thôn gồm:  Nghĩa Hiệp, Nghĩa Hòa, Nghĩa Cường, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Tân, Nghĩa Tiến, Nghĩa Sơn, Nghĩa Châu.

- Phía Đông    : giáp xã Sông Phan và xã Tân Tiến (La Gi);

- Phía Tây       : giáp xã Tân Phúc;

- Phía Nam     : giáp xã Tân Hà và xã Tân Bình (La Gi);

- Phía Bắc       : giáp xã Sông Phan.

2. Diện tích:

Tổng diện tích                                    : 5.520 ha, gồm:

- Đất sản xuất nông nghiệp    : 3.073,1 ha;

- Đất lâm nghiệp                                : 2.140,20 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản                  : 10,50 ha;

- Đất chuyên dùng                              : 104,90 ha;

- Đất ở                                                : 50,20 ha;

- Đất tôn giáo tín ngưỡng                  : 2,11 ha;

- Đất nghĩa địa, nghĩa trang   : 20,20 ha;

- Đất sông, suối, mặt nước    : 38,18 ha;

- Đất phi nông nghiệp khác   : 16,00 ha;

- Đất chưa sử dụng                             : 64,48 ha.

3. Dân số:

- Dân số hiện có là 2.768 hộ/12.225 khẩu với 7.900 lao động, trong đó:

+ Lao động nông nghiệp                   : 3.002 người, tỷ lệ 38,00%;

+ Lao động phi nông nghiệp : 4.898 người, tỷ lệ 62,00%.

- Mật độ dân số: 223 người/km2.

II. Giao cho UBND huyện Hàm Tân lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa IX, kỳ họp bất thường thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2007 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

                                                                                                  CHỦ TỊCH

 

                                                                                             Nguyễn Xuân Nhì


CÁC VĂN BẢN KHÁC

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận.
Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thị xã La Gi về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Nghị quyết về việc thông qua đề án điều chỉnh đường ranh giới các thôn để thành lập 02 thôn mới và phân vạch địa giới hành chính xã Tân Thắng để chia tách, thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2007 – 2010.
Quyết định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường như đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Phú Quý.
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành Quỹ nhân đạo.
Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (Tiếp theo Công báo số 42)
Quyết định về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Quyết định về phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2010 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2010 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa NS các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010

Bản quyền thuộc về UBND tỉnh

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công báo  tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và lập trình bởi Cục Thống kê Bình Thuận