CÔNG BÁO UBND TỈNH BÌNH THUẬN
 
New Page 1
 Trang chủ
 Giới thiệu chung
 Tra cứu văn bản
 Văn bản QPPL
 Tỉnh Bình Thuận
 Thành phố Phan Thiết
 Thị xã La Gi
 Huyện Hàm Thuận Nam
 Huyện Hàm Thuận Bắc
 Huyện Hàm Tân
 Huyện Bắc Bình
 Huyện Tuy Phong
 Huyện Đức Linh
 Huyện Tánh Linh
 Huyện đảo Phú Quý
 Trung tâm Công báo
 Văn bản cá biệt
 Đặt báo trực tuyến
 Liên hệ
.::Văn bản::.

.::Liên kết website::.
.::Lượt truy cập::.

1522606

.::Hỗ trợ trực tuyến::.


Quản trị web Công báo


ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THỊ XÃ LA GI                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Số: 14/2007/QĐ-UBND                          La Gi, ngày 15 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thị xã La Gi

về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã

về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

 


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LA GI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND thị xã La Gi nhiệm kỳ 2004 - 2009;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế thị xã tại Tờ trình số 82/TTr-KT ngày 19 tháng 4 năm 2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 09/3/2007 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ Quyết định thi hành./.

                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                          CHỦ TỊCH

 

                                                                                         Bùi Văn Mạnh

 ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THỊ XÃ LA GI                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

 


 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 09/3/2007

của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã La Gi

về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND

ngày 15/5/2007 của UBND thị xã la Gi)

 


Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 09/3/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. UBND thị xã La Gi xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết từ nay đến 2010 và định hướng đến năm 2015 như sau:

 

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tạo chuyển biến mạnh về chất lượng và hiệu quả kinh tế, phát triển trồng trọt và chăn nuôi gắn với phát triển ngành nghề nông thôn để giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2010 đạt 91 tỉ đồng, đến năm 2015 đạt 94,5 tỉ đồng; trong đó trồng trọt đến năm 2010 đạt 66 tỷ đồng, đến năm 2015 đạt 67,5 tỷ đồng và giá trị chăn nuôi đến năm 2010 đạt 25 tỷ đồng đến năm 2015 đạt 27 tỷ đồng;

- Sản xuất tập trung, chuyên canh, ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; thị trường tiêu thụ ổn định; đạt hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị sử dụng đất;

- Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010 và định hướng năm 2015 phải đạt:

+ Cây điều năm 2010 đạt 1.200 ha, đến năm 2015 đạt 1.500 ha;

+ Cây thanh long năm 2010 phấn đấu 700 ha, đến năm 2015 đạt 800 ha;

+ Hoa cây cảnh phấn đấu đạt 25 ha và ổn định diện tích đến năm 2015;

+ Rau an toàn năm 2010 là 80 ha, đến năm 2015 phấn đấu đạt 130 ha;

+ Cỏ trồng 200 ha và ổn định diện tích đến năm 2015;

+ Tổng đàn bò năm 2010 là 8.000 con và ổn định tổng đàn đến năm 2015;

+ Tổng đàn heo năm 2010 là 20.000 con và ổn định tổng đàn đến năm 2015.

2. Yêu cầu:

- Hàng năm phải rà soát các kế hoạch liên quan, có điều chỉnh bổ sung kịp thời các kế hoạch sử dụng đất, đường giao thông, mạng lưới điện, thủy lợi phục vụ sản xuất trồng trọt và chăn nuôi trong vùng quy hoạch;

- Giảm diện tích sản xuất lúa tại 04 xã để chuyển đổi cây trồng theo rà soát quy hoạch được phê duyệt;

- Xây dựng quy hoạch chăn nuôi theo hướng thâm canh công nghiệp tại xã Tân Bình và quy hoạch Trung tâm giết mổ gia súc gia cầm tập trung tại xã Tân Phước;

- Ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú ý công nghệ sinh học lai tạo giống vật nuôi, chọn giống cây trồng đặt vào vị trí hàng đầu.

 

II. NHIỆM VỤ TRONG TÂM

- Xúc tiến công tác quy hoạch và xây dựng hạ tầng thủy lợi, điện, giao thông, bố trí sắp xếp dân cư trực tiếp phục vụ và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội bộ ngành nông nghiệp;

- Xúc tiến quy hoạch làng nghề, phát triển và đào tạo nghề gắn với cơ sở chế biến, xây dựng tạo điều kiện chuyển đổi và nâng cao giá trị kinh tế của sản xuất nông nghiệp;

- Tổ chức các dịch vụ, thành lập các hội nghề nghiệp nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp (khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, thủy lợi...) phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp nói chung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nói riêng;

- Phổ biến chủ trương của Đảng và các chính sách của Nhà nước đến tận hộ sản xuất để tạo đòn bẩy thúc đẩy tiến trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt kết quả;

- Kiên quyết di dời chăn nuôi gia súc, gia cầm có số lượng lớn trong khu dân cư ở các xã và chăn nuôi ở các phường nội thị vào khu quy hoạch chăn nuôi tập trung địa bàn của 04 xã, nhằm bảo vệ môi trường chăn nuôi, quản lý được dịch bệnh, bảo vệ môi trường sống trong lành, xây dựng cảnh quan và môi trường sống thị xã ngày càng đẹp hơn.

 

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Để thực hiện lộ trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 09/3/2007 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, UBND thị xã La Gi đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu, những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong chương trình hành động, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chính trên địa bàn xã, phường đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2015, cần xem xét bổ sung một số cây trồng, vật nuôi mang tính đặc thù của từng địa bàn để xây dựng nhiệm vụ theo lộ trình sau:

 

A. Năm 2007

1. Những nhiệm vụ cụ thể:

- Công bố quy hoạch bố trí lại cây trồng, vật nuôi chính trên địa bàn thị xã giai đoạn 2006 - 2010 và triển khai tổ chức thực hiện;

- Tập trung công tác tuyên truyền vận động nông dân thực hiện quy hoạch bố trí lại cây trồng, vật nuôi của thị xã đã phê duyệt đạt tiến độ hàng năm;

- Tập trung khảo sát hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất như: điện, thủy lợi, giao thông, chuyển mục đích sử dụng đất do thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng có kế hoạch phát triển theo từng năm;

- Các xã có quy hoạch bố trí lại cây trồng như: thanh long, điều, rau xanh, hoa, cây cảnh tiến hành tổ chức điều tra số hộ, diện tích theo từng loại cây trồng nêu trên nằm trong vùng quy hoạch và ngoài vùng quy hoạch hiện có;

- Khảo sát lấy mẫu đất và nước, kiểm tra các thành phần hóa tính để đáp ứng yêu cầu sản xuất rau an toàn tại các vùng quy hoạch rau;

- Vận động thành lập tổ hợp tác sản xuất rau an toàn, liên kết Hội liên hiệp phụ nữ thị xã để tổ chức tiêu thụ sản phẩm rau an toàn;

- Các xã, phường điều tra số hộ có sản xuất hoa, cây cảnh chuyên nghiệp để vận động thành lập Hội hoa - cây cảnh thị xã; Trạm Khuyến nông phối hợp cùng Phòng Kinh tế, Hội Nông dân tổ chức thực hiện;

- Khảo sát lập dự án quy hoạch cụm chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp tại xã Tân Bình;

- Các xã, phường khảo sát hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm có số lượng lớn xây dựng kế hoạch di dời vào cụm quy hoạch hoặc giảm đàn ở các phường nội thị theo từng năm;

- Tập trung cải tạo chất lượng đàn bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

2. Chỉ tiêu các cây trồng chính:

a) Cây thanh long: tổng diện tích 298 ha; sản lượng 1.425tấn/95 ha thu hoạch:

- Xã Tân Hải diện tích 220 ha, sản lượng 1.010 tấn/67 ha thu hoạch;

- Xã Tân Tiến diện tích 70 ha, sản lượng 136 tấn/8 ha thu hoạch.

Các xã, phường khác vẫn còn diện tích thanh long thu hoạch 20 ha, sản lượng 279 tấn và định hướng không phát triển cây thanh long tại các phường nội thị.

b) Cây điều: tổng diện tích 888 ha, sản lượng 649 tấn/590 ha thu hoạch:

- Xã Tân Hải diện tích 150 ha, sản lượng 105 tấn/95 ha thu hoạch;

- Xã Tân Tiến diện tích 240 ha, sản lượng 198 tấn/180 ha thu hoạch;

- Xã Tân Bình diện tích 370 ha, sản lượng 291 tấn/265 ha thu hoạch;

- Xã Tân Phước diện tích 120 ha, sản lượng 55 tấn/50 ha thu hoạch.

c) Cây rau theo hướng rau an toàn 30 ha, sản lượng 420 tấn gồm:

- Xã Tân Bình tổng diện tích 20 ha, trong đó ứng dụng công nghệ cao 02 ha;

- Xã Tân Tiến tổng diện tích 10 ha, trong đó ứng dụng công nghệ cao 01 ha.

Các xã và các phường nội thị cần soát xét diện tích ruộng lúa sản xuất kém hiệu quả, vận động nhân dân chuyển sang trồng rau giai đoạn từ nay đến năm 2010, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tiết kiệm nước trong mùa khô.

d) Hoa, cây cảnh tổng diện tích 08 ha gồm:

- Xã Tân Phước tổng diện tích 05 ha, trong đó vườn ươm của BQLCTCC 03 ha;

- Xã Tân Tiến tổng diện tích 01 ha;

- Xã Tân Hải tổng diện tích 01 ha;

- Xã Tân Bình tổng diện tích 01 ha.

Các phường nội thị cần soát xét diện tích ruộng lúa sản xuất kém hiệu quả, bố trí diện tích hoa, cây cảnh từ 3 - 5 ha giai đoạn từ nay đến năm 2010, chú ý diện tích không nằm trong quy hoạch phát triển đô thị tương lai gần.

Hoa, cây cảnh là loại cây trồng mang tính đặc thù riêng, thị xã chỉ quy hoạch điểm sản xuất cây giống có diện tích tập trung ổn định tại xã Tân Tiến và xã Tân Phước, phần diện tích còn lại là tập hợp diện tích của hộ đang trồng hoa cảnh có trên địa bàn thị xã.

3. Chỉ tiêu các vật nuôi chính:

a) Tổng đàn bò 7.540 con, sản lượng thịt 410 tấn gồm:

- Xã Tân Hải tổng đàn 1.250 con, sản lượng 68 tấn;

- Xã Tân Tiến tổng đàn 1.700 con, sản lượng 92 tấn;

- Xã Tân Bình tổng đàn 1.700 con, sản lượng 92 tấn;

- Xã Tân Phước tổng đàn 700 con, sản lượng 38 tấn;

- Các phường nội thị tổng đàn theo hướng giảm còn lại như: Tân An 1.400 con; Tân Thiện 500 con; Bình Tân 200 con; Phước Lộc 50 con; Phước Hội 40 con, sản lượng 120 tấn.

b) Tổng đàn heo: 18.250 con, sản lượng thịt 1.620 tấn gồm:

- Xã Tân Hải tổng đàn 3.000 con, sản lượng 264 tấn;

- Xã Tân Tiến tổng đàn 3.000 con, sản lượng 264 tấn;

- Xã Tân Bình tổng đàn 4.000 con, sản lượng 355 tấn;

- Xã Tân Phước tổng đàn 2.300 con, sản lượng 205 tấn;

- Các phường nội thị tổng đàn theo hướng giảm còn lại như: Tân An 1.200 con; Tân Thiện 2.700 con; Bình Tân 1.500 con; Phước Lộc 200 con; Phước Hội 350 con; sản lượng 532 tấn.

c) Cỏ trồng tổng diện tích 50 ha, sản lượng 1.100 tấn gồm:

- Xã Tân Hải tổng diện tích 15 ha, sản lượng 330 tấn;

- Xã Tân Tiến tổng diện tích 15 ha, sản lượng 330 tấn;

- Xã Tân Bình tổng diện tích 10 ha, sản lượng 220 tấn;

- Xã Tân Phước tổng diện tích 10 ha, sản lượng 220 tấn;

Theo hướng vận động trồng cỏ trên quỹ đất của hộ chăn nuôi trong vùng quy hoạch để bổ sung thức ăn cho gia súc.

 

B. Năm 2008

1. Nhiệm vụ cụ thể:

- Sơ kết năm 2007, đánh giá kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình hành động để điều chỉnh kịp thời, rút ra bài học kinh nghiệm, chỉ đạo tiếp tục thực hiện năm 2008;

- Hoàn chỉnh quy hoạch điện, thủy lợi giao thông vào vùng sản xuất quy hoạch cây trồng, vật nuôi chính; tổ chức triển khai 01 phần điện, thủy lợi, giao thông cho các cây trồng thanh long, rau an toàn tại các xã Tân Hải, Tân Tiến, Tân Bình;

- Thành lập Hội Hoa - cây cảnh;

- Thành lập Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn, mở điểm bán sản phẩm rau an toàn tại phường Phước Hội;

- Lập dự án trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Tân Phước;

- Lập dự án quy hoạch cụm chăn nuôi công nghiệp tại xã Tân Bình;

- Tiếp tục công tác cải tạo chất lượng đàn bò, đàn heo và vận động hộ chăn nuôi các phường nội thị, hộ chăn nuôi trong khu đông dân của xã di dời vào vùng quy hoạch chăn nuôi trên địa bàn 04 xã;

- Thực hiện biến động do chuyển mục đích sử dụng đất từ ruộng lúa sang cây thanh long và đất màu sang cây điều.

2. Chỉ tiêu cây trồng chính:

a) Cây thanh long: tổng diện tích 450 ha, sản lượng 3.145 tấn/185 ha thu hoạch:

- Xã Tân Hải: diện tích 280 ha, sản lượng 2.550 tấn/150 ha thu hoạch;

- Xã Tân Tiến: diện tích 270 ha, sản lượng 340 tấn/20 ha thu hoạch;

- Diện tích ở các xã phường còn lại 15 ha, sản lượng 255 tấn.

b) Cây điều: tổng diện tích đạt 1.003 ha, sản lượng đạt 732 tấn/610 ha thu hoạch:

- Xã Tân Hải: diện tích 170 ha, sản lượng 120 tấn/100 ha thu hoạch;

- Xã Tân Tiến: diện tích 260 ha, sản lượng 220 tấn/185 ha thu hoạch;

- Xã Tân Bình: diện tích 420 ha, sản lượng 330 tấn/272 ha thu hoạch;

- Xã Tân Phước: diện tích 150 ha, sản lượng 58 tấn/50 ha thu hoạch;

- Các xã phường khác còn 03 ha, sản lượng 4 tấn.

c) Rau an toàn tổng diện tích 50 ha, sản lượng đạt 800 tấn gồm:

- Xã Tân Tiến: tổng diện tích 15 ha, trong đó ứng dụng công nghệ cao 03 ha;

- Xã Tân Bình: tổng diện tích 35 ha, trong đó ứng dụng công nghệ cao 07 ha.

d) Hoa, cây cảnh tổng diện tích 16 ha gồm:

- Xã Tân Hải: diện tích 02 ha;

- Xã Tân Tiến: diện tích 06 ha, trong đó Trạm Khuyến nông 04 ha;

- Xã Tân Bình: diện tích 02 ha;

- Xã Tân Phước: diện tích 06 ha, trong đó Ban quản lý Công trình công cộng 05 ha.

3. Chỉ tiêu vật nuôi chính:

a) Tổng đàn bò: 7.550 con, sản lượng 430 tấn, gồm:

- Xã Tân Hải: 1.300 con, sản lượng 74 tấn;

- Xã Tân Tiến: 1.800 con, sản lượng 103 tấn;

- Xã Tân Bình: 1.750 con, sản lượng 99 tấn;

- Xã Tân Phước: 800 con, sản lượng 46 tấn;

- Các phường theo hướng giảm tổng đàn còn lại như: Tân An 1.300 con; Tân Thiện 400 con; Bình Tân 150 con; Phước Lộc 30 con; Phước Hội 20 con; sản lượng 108 tấn.

b) Tổng đàn heo: 18.500 con, sản lượng 1.760 tấn, gồm:

- Xã Tân Hải: 3.400 con, sản lượng 323 tấn;

- Xã Tân Tiến: 3.400 con, sản lượng 323 tấn;

- Xã Tân Bình: 4.500 con, sản lượng 427 tấn;

- Xã Tân Phước: 2.200 con, sản lượng 209 tấn;

- Các phường nội thị theo hướng giảm tổng đàn còn lại như: Tân An 1.050 con; Tân Thiện 2.200 con; Bình Tân 1.300 con; Phước Lộc 150 con; Phước Hội 300 con; sản lượng 478 tấn.

c) Cỏ trồng: tổng diện tích 105 ha; sản lượng 2.310 tấn, gồm:

- Xã Tân Hải: diện tích 22 ha; sản lượng 484 tấn;

- Xã Tân Tiến: diện tích 25 ha; sản lượng 550 tấn;

- Xã Tân Bình: diện tích 26 ha; sản lượng 572 tấn;

- Xã Tân Phước: diện tích 32 ha; sản lượng 704 tấn.

 

C. Năm 2009

1. Nhiệm vụ cụ thể:

- Sơ kết 03 năm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chính;

- Triển khai thực hiện các quy hoạch điện, thủy lợi, giao thông, trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, quy hoạch cụm chăn nuôi công nghiệp;

- Kêu gọi đối tác đầu tư vào quy hoạch cụm chăn nuôi ở Tân Bình, trung tâm giết mổ gia súc và gia cầm tập trung tại xã Tân Phước;

- Tiếp tục công tác cải tạo chất lượng đàn bò, đàn heo và vận động hộ chăn nuôi các phường nội thị, hộ chăn nuôi trong khu đông dân của xã di dời vào vùng quy hoạch chăn nuôi trên địa bàn 04 xã;

- Nâng cao và củng cố chất lượng hoạt động Hội Hoa - cây cảnh, Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn;

- Tiếp tục thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng đất theo biến động do chuyển đổi cây trồng từ đất ruộng sang trồng thanh long, từ đất màu sang cây điều.

2. Chỉ tiêu các cây trồng chính:

a) Cây thanh long: tổng diện tích 550 ha, sản lượng 5.015 tấn/295 ha thu hoạch:

- Xã Tân Hải: diện tích 340 ha, sản lượng 3.740 tấn/220 ha thu hoạch;

- Xã Tân Tiến: diện tích 210 ha, sản lượng 1.190 tấn/70 ha thu hoạch;

- Còn lại các xã, phường không có quy hoạch 8 ha, sản lượng 85 tấn.

b) Cây điều: tổng diện tích 1.110 ha, sản lượng đạt 910 tấn/650 ha thu hoạch:

- Xã Tân Hải: diện tích 190 ha, sản lượng 154 tấn/110 ha thu hoạch;

- Xã Tân Tiến: diện tích 280 ha, sản lượng 273 tấn/195 ha thu hoạch;

- Xã Tân Bình: diện tích 460 ha, sản lượng 400 tấn/286 ha thu hoạch;

- Xã Tân Phước: diện tích 180 ha, sản lượng 83 tấn/59 ha thu hoạch.

c) Rau an toàn: tổng diện tích 60 ha, sản lượng đạt 1.020 tấn gồm:

- Xã Tân Tiến: tổng diện tích 20 ha, trong đó ứng dụng công nghệ cao 7 ha;

- Xã Tân Bình: tổng diện tích 40 ha, trong đó ứng dụng công nghệ cao 8 ha.

d) Hoa, cây cảnh: tổng diện tích 19 ha, gồm:

- Xã Tân Hải: diện tích 3 ha;

- Xã Tân Tiến: diện tích 7 ha, trong đó Trạm Khuyến nông 5 ha;

- Xã Tân Bình: diện tích 3 ha;

- Xã Tân Phước: diện tích 6 ha, trong đó BQLCTCC 5 ha.

3. Chỉ tiêu vật nuôi chính:

a) Tổng đàn bò: 7.750 con, sản lượng 440 tấn, gồm:

- Xã Tân Hải: 1.400 con, sản lượng 80 tấn;

- Xã Tân Tiến: 1.900 con, sản lượng 108 tấn;

- Xã Tân Bình: 1.800 con, sản lượng 102 tấn;

- Xã Tân Phước: 900 con, sản lượng 50 tấn;

- Các phường theo hướng giảm tổng đàn còn lại như: Tân An 1.200 con; Tân Thiện 400 con; Bình Tân 150 con; sản lượng 100 tấn.

b) Tổng đàn heo: 18.600 con, sản lượng 1.860 tấn, gồm:

- Xã Tân Hải: 3.800 con, sản lượng 380 tấn;

- Xã Tân Tiến: 3.800 con, sản lượng 380 tấn;

- Xã Tân Bình: 4.800 con, sản lượng 480 tấn;

- Xã Tân Phước: 2.100 con, sản lượng 210 tấn;

- Các phường nội thị theo hướng giảm tổng đàn còn lại như: Tân An 800 con; Tân Thiện 1.800 con; Bình Tân 1.200 con; Phước Lộc 100 con; Phước Hội 200 con; sản lượng 410 tấn.

c) Cỏ trồng: tổng diện tích 165 ha, sản lượng 3.630 tấn, gồm:- Xã Tân Hải: diện tích 35 ha, sản lượng 770 tấn;

- Xã Tân Tiến: diện tích 40 ha, sản lượng 880 tấn;

- Xã Tân Bình: diện tích 40 ha, sản lượng 880 tấn;

- Xã Tân Phước: diện tích 50 ha, sản lượng 1.100 tấn.

 

D. Năm 2010

1. Các nhiệm vụ cụ thể:

- Sơ kết 04 năm thực hiện Chương trình hành động và tổng kết 05 năm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chính trên địa bàn thị xã; điều chỉnh và bổ sung các nhiệm vụ, chỉ tiêu cho phù hợp với Nghị quyết số 02-NQ/TU;

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy hoạch điện, thủy lợi, giao thông, trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, quy hoạch cụm chăn nuôi công nghiệp;

- Tiếp tục kêu gọi đối tác đầu tư vào quy hoạch cụm chăn nuôi xã Tân Bình, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giết mổ gia súc và gia cầm, nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm giết mổ gia súc và gia cầm tập trung tại xã Tân Phước;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo chất lượng đàn bò, đàn heo và kiên quyết di dời chăn nuôi vào vùng quy hoạch trên địa bàn 04 xã;

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường tại các hộ chăn nuôi ở các phường nội thị, hộ chăn nuôi trong khu đông dân của các xã;

- Tiếp tục thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng đất theo biến động do chuyển đổi cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng thanh long, từ đất màu sang đất trồng cây lâu năm (cây điều);

- Tiếp tục nâng cao và củng cố các hoạt động của Hội Hoa - cây cảnh và Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn, tiến tới thành lập HTX sản xuất rau an toàn.

2. Chỉ tiêu cây trồng chính:

a) Cây thanh long: tổng diện tích 700 ha, sản lượng 8.100 tấn/450 ha thu hoạch:

- Xã Tân Hải: diện tích 400 ha, sản lượng 5.040 tấn/280 ha thu hoạch;

- Xã Tân Tiến: diện tích 300 ha, sản lượng 3.060 tấn/170 ha thu hoạch.

b) Cây điều: tổng diện tích 1.200 ha; sản lượng đạt 1.050 tấn/700 ha thu hoạch:

- Xã Tân Hải: diện tích 200 ha, sản lượng 180 tấn/120 ha thu hoạch;

- Xã Tân Tiến: diện tích 300 ha, sản lượng 315 tấn/210 ha thu hoạch;

- Xã Tân Bình: diện tích 500 ha, sản lượng 450 tấn/300 ha thu hoạch;

- Xã Tân Phước: diện tích 200 ha, sản lượng 105 tấn/70 ha thu hoạch.

c) Rau an toàn: tổng diện tích 80 ha, sản lượng đạt 1.440 tấn gồm:

- Xã Tân Tiến: diện tích 30 ha, trong đó ứng dụng công nghệ cao 10 ha;

- Xã Tân Bình: diện tích 50 ha, trong đó ứng dụng công nghệ cao 10 ha.

d) Hoa - cây cảnh: tổng diện tích 25 ha, gồm:

- Xã Tân Hải: diện tích 5 ha;

- Xã Tân Tiến: diện tích 8 ha, trong đó Trạm Khuyến nông 5 ha;

- Xã Tân Bình: diện tích 5 ha;

- Xã Tân Phước: diện tích 7 ha, trong đó BQLCTCC 5 ha.

3. Chỉ tiêu vật nuôi chính:

a) Tổng đàn bò: 7.900 con, sản lượng 455 tấn, gồm:

- Xã Tân Hải: 1.500 con, sản lượng 85 tấn;

- Xã Tân Tiến: 2.000 con, sản lượng 114 tấn;

- Xã Tân Bình: 2.000 con, sản lượng 114 tấn;

- Xã Tân Phước: 1.000 con, sản lượng 57 tấn;

- Các phường theo hướng giảm tổng đàn còn lại như: Tân An 1.000 con; Tân Thiện 300 con; Bình Tân 100 con; sản lượng 85 tấn.

b) Tổng đàn heo: 18.600 con, sản lượng 1.950 tấn, gồm:

- Xã Tân Hải: 4.000 con, sản lượng 400 tấn;

- Xã Tân Tiến: 4.000 con, sản lượng 400 tấn;

- Xã Tân Bình: 5.000 con, sản lượng 500 tấn;

- Xã Tân Phước: 2.000 con, sản lượng 200 tấn;

- Các phường nội thị theo hướng giảm tổng đàn còn lại như: Tân An 800 con; Tân Thiện 1.500 con; Bình Tân 1.000 con; Phước Lộc 100 con; Phước Hội 200 con; sản lượng 450 tấn.

c) Cỏ trồng: tổng diện tích 200 ha, sản lượng 4.400 tấn, gồm:

- Xã Tân Hải: diện tích 40 ha;

- Xã Tân Tiến: diện tích 50 ha;

- Xã Tân Bình: diện tích 50 ha;

- Xã Tân Phước: diện tích 60 ha.

4. Nhu cầu đất chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2006 - 2010 là 885 ha:

a) Đất lúa chuyển sang trồng thanh long 397 ha, gồm:

- Xã Tân Hải: 209 ha;

- Xã Tân Tiến: 188 ha.

b) Đất lúa chuyển sang trồng rau xanh 60 ha, gồm:

- Xã Tân Tiến: 30 ha;

- Xã Tân Bình: 30 ha.

c) Đất cây hàng năm chuyển sang trồng điều 200 ha, gồm:

- Xã Tân Hải: 50 ha;

- Xã Tân Tiến: 50 ha;

- Xã Tân Bình: 100 ha.

d) Đất cây hàng năm chuyển sang trồng thanh long 228 ha, gồm:

- Xã Tân Hải: 124 ha;

- Xã Tân Tiến: 104 ha.

 

E. Giai đoạn 2011 – 2015

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và phấn đấu đạt các chỉ tiêu chính như sau:

- Rà soát bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm vào giai đoạn 2011 - 2015;

- Tập trung nâng chất lượng tổng đàn trong lĩnh vực chăn nuôi, kiên quyết di dời vào vùng quy hoạch, về cơ bản hạn chế thấp nhất chăn nuôi trong khu dân cư ở các xã, phấn đấu chăn nuôi ở các phường nội thị không phát triển;

- Hàng năm, xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu trên đến năm 2015 đạt kết quả:

+ Cây điều 1.200 ha, đến năm 2015 phải đạt 1.500 ha, sản lượng 1.920 tấn;

+ Cây thanh long 700 ha đến năm 2015 phải đạt 800 ha, sản lượng 14.000 tấn;

+ Rau xanh 80 ha, phấn đấu đến năm 2015 diện tích phải đạt 130 ha, sản lượng 2.600 tấn;

+ Hoa, cây cảnh 25 ha, đến năm 2015 diện tích ổn định, tập trung vào chất lượng nghệ thuật và thị hiếu tiêu thụ;

+ Tổng đàn bò 8.000 con đến năm 2015 ổn định đàn, sản lượng 480 tấn;

+ Tổng đàn heo 20.000 con đến năm 2015 ổn định đàn, sản lượng 2.200 tấn;

+ Cỏ trồng 200 ha, ổn định diện tích giai đoạn 2010 - 2015, tập trung nâng cao chất lượng, sản lượng cỏ trồng theo hướng thâm canh.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cơ sở tổ chức quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU và căn cứ vào chương trình hành động, UBND xã,  phường thành lập ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp với các tổ chức chính trị để thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chính trên địa bàn mình quản lý.

Đề nghị Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đưa nội dung Chương trình hành động này vào chương trình liên tịch với UBND thị xã, chỉ đạo các cấp hội cơ sở giúp chính quyền xã, phường tổ chức thực hiện các chỉ tiêu cây trồng, vật nuôi chính; thành lập Hội Hoa - cây cảnh; Tổ hợp tác sản xuất rau và điểm mua bán rau an toàn tại phường Phước Hội đạt kết quả tốt.

Phòng Tài nguyên và Môi trường đề ra kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất theo kê khai biến động của nhân dân do chuyển đổi cây trồng và hướng dẫn các xã lập thủ tục khai báo biến động với tinh thần cải cách thủ tục hành chính không vi phạm luật quy định. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường trong lĩnh vực sản xuất trồng trọt và chăn nuôi.

Phòng Kinh tế cụ thể hóa Chương trình hành động này thành kế hoạch triển khai thực hiện các quy hoạch phục vụ cho chương trình hành động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi chính của thị xã đạt các chỉ tiêu, theo dõi kết quả thực hiện tổ chức sơ kết, tổng kết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo Chương trình đề ra.

Các Trạm Khai thác công trình thủy lợi; Bảo vệ thực vật; Khuyến nông; Thú y; Ban quản lý CTCC căn cứ vào chương trình hành động này và nhiệm vụ của đơn vị mình, hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện.

Giao trách nhiệm Văn phòng HĐND và UBND theo dõi tiến độ thực hiện và yêu cầu UBND các xã, phường, các ban, ngành liên quan báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động của thị xã theo định kỳ hàng quý 1 lần, báo cáo cho Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo./.

                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                          CHỦ TỊCH

 

                                                                                        Bùi Văn Mạnh


CÁC VĂN BẢN KHÁC

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận.
Nghị quyết về đề án thành lập thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.
Nghị quyết về việc thông qua đề án điều chỉnh đường ranh giới các thôn để thành lập 02 thôn mới và phân vạch địa giới hành chính xã Tân Thắng để chia tách, thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2007 – 2010.
Quyết định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường như đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Phú Quý.
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành Quỹ nhân đạo.
Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (Tiếp theo Công báo số 42)
Quyết định về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Quyết định về phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2010 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2010 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa NS các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010

Bản quyền thuộc về UBND tỉnh

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công báo  tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và lập trình bởi Cục Thống kê Bình Thuận