CÔNG BÁO UBND TỈNH BÌNH THUẬN
 
New Page 1
 Trang chủ
 Giới thiệu chung
 Tra cứu văn bản
 Văn bản QPPL
 Tỉnh Bình Thuận
 Thành phố Phan Thiết
 Thị xã La Gi
 Huyện Hàm Thuận Nam
 Huyện Hàm Thuận Bắc
 Huyện Hàm Tân
 Huyện Bắc Bình
 Huyện Tuy Phong
 Huyện Đức Linh
 Huyện Tánh Linh
 Huyện đảo Phú Quý
 Trung tâm Công báo
 Văn bản cá biệt
 Đặt báo trực tuyến
 Liên hệ
.::Văn bản::.

.::Liên kết website::.
.::Lượt truy cập::.

1522604

.::Hỗ trợ trực tuyến::.


Quản trị web Công báo


ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 03/2011/QĐ-UBND                                     Phan Thiết, ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

trên địa bàn thành phố Phan Thiết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số  26/2011/TT-BTNMT ngày  18/7/2011 của Bộ Tài nguyên    Môi  trường  quy  định  chi  tiết  một  số  điều  của  Nghị  định  số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 06/5/2009 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy trình cấp Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường và Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Nội vụ, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các phường, xã và chủ các dự án đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường căn cứ Quyết định thi hành./.

 

                                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                CHỦ TỊCH

 

                                                                                             Đỗ Ngọc Điệp


CÁC VĂN BẢN KHÁC

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận.
Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thị xã La Gi về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Nghị quyết về đề án thành lập thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.
Nghị quyết về việc thông qua đề án điều chỉnh đường ranh giới các thôn để thành lập 02 thôn mới và phân vạch địa giới hành chính xã Tân Thắng để chia tách, thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2007 – 2010.
Quyết định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường như đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Phú Quý.
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành Quỹ nhân đạo.
Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (Tiếp theo Công báo số 42)
Quyết định về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Quyết định về phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2010 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2010 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc về UBND tỉnh

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công báo  tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và lập trình bởi Cục Thống kê Bình Thuận