CÔNG BÁO UBND TỈNH BÌNH THUẬN
 
New Page 1
 Trang chủ
 Giới thiệu chung
 Tra cứu văn bản
 Văn bản QPPL
 Tỉnh Bình Thuận
 Thành phố Phan Thiết
 Thị xã La Gi
 Huyện Hàm Thuận Nam
 Huyện Hàm Thuận Bắc
 Huyện Hàm Tân
 Huyện Bắc Bình
 Huyện Tuy Phong
 Huyện Đức Linh
 Huyện Tánh Linh
 Huyện đảo Phú Quý
 Trung tâm Công báo
 Văn bản cá biệt
 Đặt báo trực tuyến
 Liên hệ
.::Văn bản::.

.::Liên kết website::.
.::Lượt truy cập::.

1522614

.::Hỗ trợ trực tuyến::.


Quản trị web Công báo


ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 03/2011/QĐ-UBND                                     Phan Thiết, ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

trên địa bàn thành phố Phan Thiết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số  26/2011/TT-BTNMT ngày  18/7/2011 của Bộ Tài nguyên    Môi  trường  quy  định  chi  tiết  một  số  điều  của  Nghị  định  số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 06/5/2009 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy trình cấp Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường và Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Nội vụ, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các phường, xã và chủ các dự án đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường căn cứ Quyết định thi hành./.

 

                                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                CHỦ TỊCH

 

                                                                                             Đỗ Ngọc Điệp


Bản quyền thuộc về UBND tỉnh

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công báo  tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và lập trình bởi Cục Thống kê Bình Thuận