CÔNG BÁO UBND TỈNH BÌNH THUẬN
 
New Page 1
 Trang chủ
 Giới thiệu chung
 Tra cứu văn bản
 Văn bản QPPL
 Tỉnh Bình Thuận
 Thành phố Phan Thiết
 Thị xã La Gi
 Huyện Hàm Thuận Nam
 Huyện Hàm Thuận Bắc
 Huyện Hàm Tân
 Huyện Bắc Bình
 Huyện Tuy Phong
 Huyện Đức Linh
 Huyện Tánh Linh
 Huyện đảo Phú Quý
 Trung tâm Công báo
 Văn bản cá biệt
 Đặt báo trực tuyến
 Liên hệ
.::Văn bản::.

.::Liên kết website::.
.::Lượt truy cập::.

1522612

.::Hỗ trợ trực tuyến::.


Quản trị web Công báo


ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TÁNH LINH                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 11/2011/QĐ-UBND                                Tánh Linh, ngày 27 tháng 9 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,

tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của

Phòng Dân tộc huyện Tánh Linh

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18/02/2004 của Chính phủ về
việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-UBDT-BNV ngày 17/9/2010 của Liên tịch Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ và Trưởng Phòng Dân tộc huyện Tánh Linh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Dân tộc huyện Tánh Linh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng Phòng Dân tộc huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.

 

                                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                  CHỦ TỊCH

 

                                                                                             Đoàn Ngọc Thánh


Bản quyền thuộc về UBND tỉnh

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công báo  tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và lập trình bởi Cục Thống kê Bình Thuận