CÔNG BÁO UBND TỈNH BÌNH THUẬN
 
New Page 1
 Trang chủ
 Giới thiệu chung
 Tra cứu văn bản
 Văn bản QPPL
 Tỉnh Bình Thuận
 Thành phố Phan Thiết
 Thị xã La Gi
 Huyện Hàm Thuận Nam
 Huyện Hàm Thuận Bắc
 Huyện Hàm Tân
 Huyện Bắc Bình
 Huyện Tuy Phong
 Huyện Đức Linh
 Huyện Tánh Linh
 Huyện đảo Phú Quý
 Trung tâm Công báo
 Văn bản cá biệt
 Đặt báo trực tuyến
 Liên hệ
.::Văn bản::.

.::Liên kết website::.
.::Lượt truy cập::.

1522607

.::Hỗ trợ trực tuyến::.


Quản trị web Công báo


ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ LA GI                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 06/2011/QĐ-UBND                              La Gi, ngày 27 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông
giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LA GI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

 

Thực hiện Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ thị xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi.

 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 12/01/2009 của UBND thị xã về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Nội vụ, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                  CHỦ TỊCH

 

                                                                                                Phùng Thị Thọ


Bản quyền thuộc về UBND tỉnh

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công báo  tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và lập trình bởi Cục Thống kê Bình Thuận