CÔNG BÁO UBND TỈNH BÌNH THUẬN
 
New Page 1
 Trang chủ
 Giới thiệu chung
 Tra cứu văn bản
 Văn bản QPPL
 Tỉnh Bình Thuận
 Thành phố Phan Thiết
 Thị xã La Gi
 Huyện Hàm Thuận Nam
 Huyện Hàm Thuận Bắc
 Huyện Hàm Tân
 Huyện Bắc Bình
 Huyện Tuy Phong
 Huyện Đức Linh
 Huyện Tánh Linh
 Huyện đảo Phú Quý
 Trung tâm Công báo
 Văn bản cá biệt
 Đặt báo trực tuyến
 Liên hệ
.::Văn bản::.

.::Liên kết website::.
.::Lượt truy cập::.

1508410

.::Hỗ trợ trực tuyến::.


Quản trị web Công báo


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN BẮC BÌNH                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

 

Số: 03/2009/NQ-HĐND                                      Bắc Bình, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ

phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bắc Bình giai đoạn 2007-2010

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 76/2008/NQ-HĐND ngày 08/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về điều chỉnh bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND ngày 27/12/2006 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bắc Bình giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 23/12/2008 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình khóa IX, kỳ họp thứ 11 về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009;

Sau khi xem xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 14/7/2009 của Ủy ban nhân dân huyện về điều chỉnh bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bắc Bình giai đoạn 2007 - 2010; Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND ngày 27/12/2006 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bắc Bình giai đoạn 2007-2010, với các nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung sau:

1. Bỏ các nội dung sau đây:

- “Thuế chuyển quyền sử dụng đất” tại dòng thứ 10 điểm c, mục 1.1, khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết;

- “Thuế chuyển quyền sử dụng đất” tại dòng thứ 10 điểm b, mục 1.2, khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết.

2. Sửa đổi các nội dung sau đây:

- Nội dung tại gạch đầu dòng thứ 2, điểm a, mục 1.1, khoản 1, Điều 1 được sửa đổi như sau: “Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý”.

3. Bổ sung các nội dung sau đây:

Bổ sung vào điểm b, mục 1.1, khoản 1, Điều 1 nội dung sau:

- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%:

+ Thuế thu nhập cá nhân;

+ Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Bổ sung vào điểm c, mục 1.1, khoản 1, Điều 1 nội dung sau:

- Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%:

+ Thuế thu nhập cá nhân.

Bổ sung vào điểm b, mục 1.2, khoản 1, Điều 1 nội dung sau:

- Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%;

+ Thuế thu nhập cá nhân.

4. Điều chỉnh, bổ sung khoản 3 của Điều 1 như sau:

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách được xác định theo biểu quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu (phụ lục đính kèm);

- Ngân sách huyện hưởng 100% khoản thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước;

- Ngân sách xã, thị trấn được hưởng tỷ lệ phân chia tối thiểu là 70% đối với các khoản thu: thuế nhà, đất; thuế môn bài từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng đất nông nghiệp từ hộ gia đình; lệ phí trước bạ nhà, đất.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND?huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và có hiệu lực thi hành từ năm 2009 đến năm 2010.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban Hội đồng nhân dân huyện và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua tại kỳ họp./.

 

                                                                                                  CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                          Nguyễn Văn Chương


CÁC VĂN BẢN KHÁC

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận.
Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thị xã La Gi về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Nghị quyết về đề án thành lập thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.
Nghị quyết về việc thông qua đề án điều chỉnh đường ranh giới các thôn để thành lập 02 thôn mới và phân vạch địa giới hành chính xã Tân Thắng để chia tách, thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2007 – 2010.
Quyết định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường như đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Phú Quý.
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành Quỹ nhân đạo.
Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (Tiếp theo Công báo số 42)
Quyết định về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Quyết định về phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2010 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2010 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc về UBND tỉnh

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công báo  tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và lập trình bởi Cục Thống kê Bình Thuận