CÔNG BÁO UBND TỈNH BÌNH THUẬN
 
New Page 1
 Trang chủ
 Giới thiệu chung
 Tra cứu văn bản
 Văn bản QPPL
 Tỉnh Bình Thuận
 Thành phố Phan Thiết
 Thị xã La Gi
 Huyện Hàm Thuận Nam
 Huyện Hàm Thuận Bắc
 Huyện Hàm Tân
 Huyện Bắc Bình
 Huyện Tuy Phong
 Huyện Đức Linh
 Huyện Tánh Linh
 Huyện đảo Phú Quý
 Trung tâm Công báo
 Văn bản cá biệt
 Đặt báo trực tuyến
 Liên hệ
.::Văn bản::.

.::Liên kết website::.
.::Lượt truy cập::.

1522613

.::Hỗ trợ trực tuyến::.


Quản trị web Công báo


ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

 

Số: 2012/QĐ-UBND                                         Phan Thiết, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2010

và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2010 cho các đơn vị quản lý khai thác

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết ban hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Công văn số 526/BTC-TCDN ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán 2009 kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí;

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm để thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2009 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2009 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của liên Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3454 LS/TC-NN&PTNT ngày 22 tháng 7 năm 2009,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt diện tích tăng thêm thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2010 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể:

1. Diện tích tăng so với năm 2009 là 11.888,5852 ha thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2010 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, gồm:

- Công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước: 8.942,0863 ha của Công ty Khai thác công trình thủy lợi;

- Công trình đầu tư không thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước: 2.946,4989 ha của các đơn vị quản lý thủy nông thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam.

2. Diện tích miễn thủy lợi phí năm 2010: 90.684,9482 ha cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, gồm:

- Công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước: 87.522,2833 ha của Công ty Khai thác công trình thủy lợi;

- Công trình đầu tư không thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước: 3.162,6649 ha của các đơn vị quản lý thủy nông thuộc Ủy ban nhân dân các huyện: Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam.

(có bảng tổng hợp diện tích tăng giảm, diện tích miễn thủy lợi phí năm 2010 đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, cơ sở để xây dựng dự toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2010 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

                                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                KT. CHỦ TỊCH

                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                                                              Nguyễn Văn Dũng


CÁC VĂN BẢN KHÁC

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận.
Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thị xã La Gi về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Nghị quyết về đề án thành lập thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.
Nghị quyết về việc thông qua đề án điều chỉnh đường ranh giới các thôn để thành lập 02 thôn mới và phân vạch địa giới hành chính xã Tân Thắng để chia tách, thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2007 – 2010.
Quyết định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường như đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Phú Quý.
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành Quỹ nhân đạo.
Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (Tiếp theo Công báo số 42)
Quyết định về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa NS các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010

Bản quyền thuộc về UBND tỉnh

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công báo  tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và lập trình bởi Cục Thống kê Bình Thuận